ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน

  • PDF

ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน

แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556


1. แผนการเรียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
»» แผนกวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์
[Download]
»» แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  สาขางานเครื่องมือกล [Download]
»» แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง [Download]
»» แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ [Download]
»» แผนกวิชาการบัญชี [Download]
»» แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [Download]
»» แผนกวิชาการโรงแรม [Download]แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557


2. แผนการเรียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
»» สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ [ Download]
»» สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม [Download]
»» สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าควบคุม [Download]
»» สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต [Download]
»» สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [Download]
»» สาขาวิชาการบัญชี [Download]


หลักสูตรที่เปิดสอน

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
รับนักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) มีประเภทวิชาและสาขาวิชาดังนี้
1.1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จำนวน 4 สาขางาน
- สาขางานยานยนต์
- สาขาเครื่องมือกล
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขาอิเล็กทรอนิกส์
1.2. ประเภทวิชาพณิชยการ จำนวน 2 สาขาวิชา
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.3.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 1 สาขางาน
-.สาขางานการโรงแรม

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวช.3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสาขาวิชาดังนี้
2.1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 4 สาขางาน
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานเทคนิคการผลิต
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสหกรรม
- สาขางานไฟฟ้าควบคุม
2.2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 4 สาขางาน
- สาขางานการบัญชี
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
-สาขาวิชาการจัดการทั่วไป


3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 30 – 225 ชั่วโมง คือ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
- วิชาช่างเชื่อมโลหะทั่วไป
- วิชาเทคนิคพื้นฐาน
- วิชาเขียนแบบเทคนิค
- วิชาติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
- วิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
- วิชาช่างเชื่อมไฟฟ้างานแผ่น
- วิชาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศแยกส่วน
- วิชาช่างติดตั้งระบบเครื่องเสียง
- วิชาช่างบารุงรักษารถยนต์
- วิชาช่างเชื่อมซ่อมบารุง
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
- วิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
- วิชาคอมพิวเตอร์กับงานสานักงาน
- วิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
- วิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1
- วิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
- ธุรกิจทั่วไป
- พิมพ์ดีดไทย 1
- การใช้เครื่องใช้สานักงาน
- การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
- พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2
ประเภทวิชาคหกรรม
- การนวดแผนโบราณ
- การตัดผมชาย
- การซอยผม – ดัดผม