Banner นักเรียน
รับสมัครเพิ่มเติม
EV สาขายานยนต์ไฟฟ้า
คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ
Shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น


ข่าวงานบุคลากร


ข่าวงานการเงินและบัญชี


ข่าวงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง


กำลัง Update ข้อมูล

ทำไมถึงต้องเรียนกับเรา ?

สวัสดิการที่นักเรียน นักศึกษาจะได้รับ

ฟรี !
ค่าเทอม ทุกภาคเรียน
ระดับ ปวช.
ฟรี !
หนังสือเรียน
ทุกภาคเรียน
สนับสนุน
ค่าเครื่องแบบ (ปวช.)
**950 บาท
สนับสนุน
อุปกรณ์การเรียน
(ปวช.)
**260 บาท
ส่วนลดค่าเทอม 50 %
นักเรียน ระดับ ปวช.
เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.
การันตี !
ค่าเทอมถูกที่สุด
ฟรี ! กระเป๋าผ้า
สำหรับผู้มารายงานตัว
ระดับ ปวช. และ ปวส.
มีรถรับส่ง
ไว้บริการตามจุด
มีอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง
บริการทุกจุดในวิทยาลัยฯ
มีกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา
(กยศ.)
มีทุนการศึกษาสนับสนุน
นักเรียน นักศึกษา เรียนดี
ทุกภาคเรียน
มีรายได้ระหว่างเรียน
เรียนจบมีงานทำ 100 %

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษารอบทั่วไป ระบบทวิภาคีและระบบปกติ

เหลือเวลาอีก

00
วัน
00
ชั่วโมง
00
นาที
00
วินาที

แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขางานยานยนต์รายงานตัว 0 : 60 คน
สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กฯรายงานตัว 0 : 30 คน
สาขางานเครื่องมือกลรายงานตัว 0 : 60 คน
สาขางานไฟฟ้ากำลังรายงานตัว 0 : 60 คน
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์รายงานตัว 0 : 30 คน
สาขางานการบัญชีรายงานตัว 0 : 30 คน
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจรายงานตัว 0 : 60 คน
สาขางานการโรงแรมรายงานตัว 0 : 30 คน
รายงานตัวทั้งหมด (ปวช.)0 : 360 คน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขางานเทคนิคยานยนต์รายงานตัว 0 : 30 คน
สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิตรายงานตัว 0 : 40 คน
สาขางานไฟฟ้ากำลังรายงานตัว 0 : 50 คน**
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมรายงานตัว 0 : 20 คน
สาขางานการบัญชีรายงานตัว 0 : 20 คน
สาขางานธุรกิจดิจิทัลรายงานตัว 0 : 40 คน**
สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรมรายงานตัว 0 : 20 คน
รายงานตัวทั้งหมด (ปวส.)0 : 170 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

**ยอดเพิ่มจากแผนการรับ

ข้อมูลสถิติ ณ ปัจจุบัน
จำนวนสาขาวิชา : จำนวนนักเรียน นักศึกษา : จำนวนครูและบุคลากร
0
สาขาวิชา
0
นักเรียน นักศึกษา
0
ครูและบุคลากร
ผลงาน (Awards)

การสร้างสรรค์
นวัตกรรมของเรา

ระบบบริการออนไลน์