Home

ร10
สถานศึกษาปลอดกัญชา
ต่อต้านยาเสพติด-01
welcome2565
Shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

31 พฤษภาคม 2022 “รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง” การแข่งขันทักษะวิชาชีพ”การควบคุมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยการตั้งเวลา ผ่านระบบสมองกลฝังตัว ระดับ ปวส.”
12 พฤษภาคม 2022 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
11 พฤษภาคม 2022 การประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ประจำปี 2565
10 พฤษภาคม 2022 การประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ประจำปี 2565
31 มีนาคม 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565
25 มกราคม 2022 ขอเชิญรับชมการแพร่ภาพสด การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น (ในรูปแบบการประเมินออนไลน์) ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๕


Scroll To Top

ผลงานทางวิชาการ

 

ศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์


แพลตฟอร์ม DEEP คือห้องเรียนออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นทักษะเฉพาะทางตามความต้องการของตลาด ด้วยการเสริมความรู้ตามหลักสูตรตามฐานสมรรถนะและความรู้ตามความสนใจ ซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลขนาดไหนก็ตาม”


การบริหารจัดการสถานศึกษา


 

ปรัชญา

“ฝีมือดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม นำพาสังคม”

ฝีมือดี

การมุ่งเน้นการฝึกทักษะด้านวิชาชีพ ที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

มีวินัย

การอยู่ร่วมกันอย่างมีปกติสุข และทำงานร่วมกันได้เป็นผลสัมฤทธิ์

ใฝ่คุณธรรม

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงชีวิต ในสังคมได้อย่างมีความสุข

นำพาสังคม

ต้องนำความรู้และทักษะฝีมือไปช่วยเหลือชุมชน สังคม บริการชุมชน และร่วมมือกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้