งานอาคารสถานที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ


งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

-จัดเวรดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ

-รับผิดชอบดูแลรักษา ตกแต่งบริเวณ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ของสถานศึกษาตลอดจนไฟฟ้า ประปา และเครื่องสถขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี ตอลดจนความสะอาดภายในสถานศึกษา

-ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์ คนงานภารโรงในสถานศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาด การบริการแก่ครู อาจารย์ และอื่นๆ

-เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

-รายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

-ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย