ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา

  • PDF

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา

ประวัติของสถานศึกษา

 

 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง 316 หมู่ 18 ต. ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
การติดต่อ โทรศัพท์ 043-262085 โทรสาร 043-262433
URL :    http://www.n-tech.ac.th

ประวัติทั่วไปโดยสังเขป
เดิมชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
วันที่ประกาศจัดตั้ง  7 พฤษภาคม พ.ศ.2539
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 316 หมู่ 18 บ้านหนองบัวดีหมี   ถนนมิตรภาพ   ตำบลท่าพระ   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น     
มีพื้นที่  40  ไร่  3  งาน  52  ตารางวา  ได้รับการพัฒนาปรับปรุง และยกฐานะเป็นวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ.  2539
พ.ศ.  2539 - ได้รับอนุมัติจัดตั้งและทำการปลูกสร้างอาคาร เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. สะสมหน่วยกิต) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
พ.ศ.  2541 - เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.สะสมหน่วยกิต) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า เพิ่มอีก  1 แผนกวิชา
พ.ศ.  2545- เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(ทวิภาคี)
พ.ศ.  2546 - เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง เพิ่มอีก 3 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาช่างยนต์ (ทวิภาคี)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (ทวิภาคี) และสาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ.  2553 - เปิดการจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 6 สาขาวิชาคือ สาขาเทคนิคยานยนต์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเทคนิคการผลิต สาขาการบัญชี
สาขาเทคโนโลยีสำนักงาน  และสาขางานการจัดการทั่วไป
พ.ศ. 2558 - ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา เป็น วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ....จนถึงปัจจุบัน

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านหนองบัวดีหมี ในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ มีอาณาบริเวณติดต่อดังนี้
- ด้านทิศเหนือติดกับบ้านหนองบัวดีหมี
- ทิศใต้ ติดกับโรงพัก สภ.ท่าพระ
- ทิศตะวันออกติดกับลานตลาดข้างถนนสายท่าพระ-โกสุมพิสัย
- ทิศตะวันตกติดกับเทศบาลตำบลท่าพระและอบต.ท่าพระ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา

ปรัชญาสถานศึกษา
ฝีมือดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม นำพาสังคม
ฝีมือดี หมายถึง  การมุ่งเน้นการฝึกทักษะด้านวิชาชีพ ที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
มีวินัย หมายถึง  การอยู่ร่วมกันอย่างมีปกติสุข และทำงานร่วมกันได้เป็นผลสัมฤทธิ์
ใฝ่คุณธรรม หมายถึง  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงชีวิต ในสังคมได้อย่างมีความสุข
นำพาสังคม หมายถึง  นอกจากผู้เรียนจะมีทักษะ ฝีมือดีและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และต้องนำความรู้และทักษะฝีมือไปช่วยเหลือชุมชน สังคม บริการชุมชน และร่วมมือกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

วิสัยทัศน์
(VISION)

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น พัฒนาครูให้ได้มาตรฐาน ฝึกอบรมวิชาชีพอย่างหลากหลาย จัดการเรียนการสอนทวิภาคี 100% ประสานกับชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมจัดการศึกษา นักเรียน นักศึกษา   มีคุณธรรม นำความรู้ มีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ รวมทั้งเป็นผู้นำด้านวิชาชีพตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ (IDENTITY) สถานศึกษา
“ เป็นผู้มีทักษะวีชาชีพ  และทักษะชีวิต ”
ทักษะวิชาชีพ หมายถึง  การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญเกี่ยวกับวิชาชีพ  เป็นผู้เรียนที่เก่งทางด้านการปฏิบัติ ที่สามารถนำทักษะวิชาชีพ ในสาขาที่เรียนไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ และอาชีพส่วนตัวได้
ทักษะชีวิต หมายถึง  ทักษะที่มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องมี ต้องใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อจัดการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  มีสุขภาพดี มีความร่าเริงแจ่มใส ร่วมสร้างสรรค์สังคม ให้เป็นสังคมที่ดีและมีความสุขได้อย่างยั่งยืน

สีประจำ สถานศึกษา
สีฟ้า - ขาว

ตราประจำสถานศึกษา

ดอกไม้ประจำวิทยาลัยกาสะลอง(ดอกปีบ)


จุดเน้น การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ร่วมกับสถานประกอบการชุมชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จุดเด่น ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำทุกคน