ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา


ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา


 

 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

316 หมู่ 18 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40260

โทรศัพท์

043-262085

โทรสาร

043-262433

E-mail

info@n-tech.ac.th

ประวัติสถานศึกษา
          วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น  (ชื่อเดิมวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2539  ตั้งอยู่เลขที่ 316 หมู่ 18 บ้านหนองบัวดีหมี ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่  40 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา  ได้รับการพัฒนาปรับปรุง และยกฐานะเป็นวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ.  2539

 • พ.ศ. 2539

-   ได้รับอนุมัติจัดตั้งและทำการปลูกสร้างอาคารอำนวยการ  อาคารเรียนและบ้านพักครูและบ้านภารโรงรวม 6 รายการ

 • พ.ศ. 2541

-  เปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์แผนกวิชาช่างไฟฟ้าแผนกวิชาการบัญชีและเแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

 • พ.ศ. 2545

-  เปิดสอนสาขางานเทคนิคยานยนต์สาขางานเครื่องกลไฟฟ้าสาขาการบัญชี เปิดสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

 • พ.ศ. 2553

- เปิดสอนแผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  แผนกวิชาเทคนิคการผลิตแผนกวิชาการจัดการทั่วไป

- เปิดสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์)

- เปิดสอนแผนกวิชาการบัญชีแบบคู่ขนานร่วมกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมานสุเมโธ) พ.ศ. 2556-2559

- เปิดสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.สะสมหน่วยกิต)  และแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์)

- เปิดสอนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขางานไฟฟ้ากำลังแบบคู่ขนานร่วมกับ โรงเรียนศรีเสมา

- เปิดสอนแผนกวิชาการตลาด(ทวิภาคี) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมกับ ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัดมหาชน)และ บริษัท เอ็น เคเม็คคาทรอนิกส์ จำกัด

- เปิดสอนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมกับศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพรัตนาภาขอนแก่น

 • พ.ศ. 2560

- เปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษา สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมกับโรงเรียนเชวาไร่ศึกษา

- เปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษา สาชาวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมกับโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

- เปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษา สาชาวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมกับโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

- เปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษา สาชาวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมกับโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

- เปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษา สาชาวิชาการโรงแรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมกับโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

- เปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษา สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมกับโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

- เปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษา สาชาวิชาการโรงแรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

- เปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษา สาชาวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

- เปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษา สาชาวิชาช่างกลโรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมกับโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา

- เปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษา สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมกับโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

 1. นายอภิชาต        เจริญสว่าง               พ.ศ.2539 - พ.ศ.2551

 2. นายพงษ์ศักดิ์    เวียงเพิ่ม                  พ.ศ.2551 - พ.ศ.2552

 3. นายประสิทธิ์     สิทธิวิบูลย์ชัย             พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556

 4. นายโปร่งวิทย์    ลิ้มตระกูล                  พ.ศ.2556 - พ.ศ.2558

5. นายศุภชัย         ศิริธรรมรักษ์              พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน

การจัดการศึกษา

         วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นได้จัดการศึกษา 3 หลักสูตร 1 ระบบ คือ

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 2. หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 6-225 ชั่วโมง

 4. หลักสูตรทวิศึกษา

สภาพชุมชน

         วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น (เดิมชื่อ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น) ตั้งอยู่ในชุมชนท้องถิ่นซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม

สภาพเศรษฐกิจ

         ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างแรงงานทั่ว ๆ ไปเป็นหลัก มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี

สภาพสังคม

         มีประเพณีท้องถิ่นที่ปฏิบัติกันมาช้านาน ได้แก่ การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ ประชาชนในท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอย่างดียิ่ง  นับตั้งแต่เริ่มการดำเนินการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสถานศึกษา การยินยอมให้ใช้ที่สาธารณะประโยชน์  โดยการได้รับการยินยอมจากคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ตลอดจนให้การสนับสนุนบุตรหลานเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยฯ  ด้วยความภาคภูมิใจ

 

ตราประจำวิทยาลัยฯ

สีประจำวิทยาลัยฯ (ฟ้า ขาว)

ดอกไม้ประจำวิทยาลัยฯ (ดอกปีบ)

ปรัชญา

“ฝีมือดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม นำพาสังคม”

ฝีมือดี

การมุ่งเน้นการฝึกทักษะด้านวิชาชีพ ที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

มีวินัย

การอยู่ร่วมกันอย่างมีปกติสุข และทำงานร่วมกันได้เป็นผลสัมฤทธิ์

ใฝ่คุณธรรม

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงชีวิต ในสังคมได้อย่างมีความสุข

นำพาสังคม

ต้องนำความรู้และทักษะฝีมือไปช่วยเหลือชุมชน สังคม บริการชุมชน และร่วมมือกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

อัตลักษณ์

“เป็นผู้มีทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต”

ทักษะวิชาชีพ

การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญเกี่ยวกับวิชาชีพ  เป็นผู้เรียนที่เก่งทางด้านการปฏิบัติ สามารถนำทักษะวิชาชีพ ในสาขาที่เรียนไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ และอาชีพส่วนตัวได้

ทักษะชีวิต

ทักษะที่มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องมี ต้องใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อจัดการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  มีสุขภาพดี มีความร่าเริงแจ่มใส ร่วมสร้างสรรค์สังคม ให้เป็นสังคมที่ดีและมีความสุขได้อย่างยั่งยืน


วิสัยทัศน์และพันธกิจ


 

วิสัยทัศน์  หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น กำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ไว้ดังนี้

       วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น พัฒนาครูให้ได้มาตรฐาน ฝึกอบรมวิชาชีพอย่างหลากหลาย จัดการเรียนการสอนทวิภาคี 100%  ประสานกับชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมจัดการศึกษา นักเรียน นักศึกษา  มีคุณธรรม นำความรู้ มีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ รวมทั้งเป็นผู้นำด้านวิชาชีพตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจ หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทำเพื่อให้ความคาดหวังที่กำหนดไว้ประสบความสำเร็จ โดยในแต่ละพันธกิจจะกำหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการดำเนินงานตามพันธกิจ

           

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้

 1. ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างเหมาะสมมีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของสถานประกอบการตลาดแรงงานและสนองตอบต่อความต้องการของสังคมทุกระดับ

 2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ โดยทำความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

 3. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ทางด้านวิชาชีพสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนในท้องถิ่น

 4. ให้บริการวิชาชีพเชิงรุกโดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในงานอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติ

 5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการฝึกอบรม การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปลูกผังให้มีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 6. อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและประเพณีที่ดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

 7. การบริหารจัดการและเทคโนโลยีในองศ์กรโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาบริหารจัดการประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ