ข้อมูลครูและบุคลากร

กราฟแสดงข้อมูลครูและบุคลากร ประจำปี 2561-2563


 

ประเภท
ทั้งหมด(คน)
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
5
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการรับรอง
11
ข้าราชการพลเรือน
1
พนักงานราชการครู
22
พนักงานราชการ(อื่น)
0
ครูพิเศษสอน
12
เจ้าหน้าที่
16
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ)
12
รวมทั้งสิ้น
79

กราฟแสดงข้อมูลครูและบุคลากร ประจำปี 2561


 

ประเภท
ทั้งหมด(คน)
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
3
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการรับรอง
11
ข้าราชการพลเรือน
1
พนักงานราชการครู
22
พนักงานราชการ(อื่น)
0
ครูพิเศษสอน
14
เจ้าหน้าที่
20
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ)
12
รวมทั้งสิ้น
83

กราฟแสดงข้อมูลครูและบุคลากร ประจำปี 2562


 

ประเภท
ทั้งหมด(คน)
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
5
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการรับรอง
12
ข้าราชการพลเรือน
1
พนักงานราชการครู
22
พนักงานราชการ(อื่น)
0
ครูพิเศษสอน
14
เจ้าหน้าที่
18
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ)
12
รวมทั้งสิ้น
84

กราฟแสดงข้อมูลครูและบุคลากร ประจำปี 2563