ข้อมูลอาคารสถานที่

การบริหารงานอาคารสถานที่


3.4.1 พื้นที่โครงสร้างพื้นฐานและอาคารเรียนทุกแห่งมั่นคงแข็งแรง สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับการทำกิจกรรม

          วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ( ชื่อเดิมวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2539   ตั้งอยู่เลขที่ 316 หมู่ 18 บ้านหนองบัวดีหมี   ถนนมิตรภาพ   ตำบลท่าพระ   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่  40  ไร่  3  งาน  52  ตารางวา

ได้ดำเนินการเกี่ยวกับพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรง ได้มาตรฐานตามแบบที่วิศวกรกำหนด จัดอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างเพียงพอ มีการจัดระบบการดูแลรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์อย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงการจัดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี มีความพร้อม ปลอดภัย และจัดระบบป้องกันอันตรายที่พร้อมใช้งาน มีสิ่งก่อสร้าง ตามรายการ ดังนี้

ลำดับที่

รายละเอียดของอาคาร

ปี พ.ศ.ที่ได้รับ

จำนวน

1

อาคาร 1

2539

1

2

อาคาร 2

2539

1

3

อาคาร 3

2539

1

4

บ้านพักผู้อำนวยการ

2539

1

5

บ้านพักครู และบุคลากรทางการศึกษา

2539

15

6

บ้านพักคนงานขนาด 1  ครอบครัว

2539

4

7

โรงฝึกงานช่าง อบจ.สร้างให้

2540

1

8

ก่อสร้างระบบประปาภายใน

2539

9

ต่อเพิ่มระบบประปา - ไฟฟ้า

2539

10

อาคาร 4 อำนวยการ

2551

1

11

อาคารตึกวิทยบริการ

2556

12

อาคาร 5

2559

1

13

อาคาร 6

2559

1

14

อาคาร7

2559

15

อาคาร 8 อาคารแผนกการโรงแรง

2561

1

16

อาคาร9 อาคารเอนกประสงค์

2561

17

โรงอาหาร

2540

1

19

โรงจดรถจักรยานยนต์นักเรียน

2551

1

20

เรือนนอนครูเวร

2553

2

21

ร้านค้าสหการ

2560

1

22

ร้านค้าศูนย์บ่มเพาะ

2560

1

23

ต่อเติมระบบประปา - ไฟฟ้า

2558

24

ต่อเติมโรงอาหาร

2558

25

รั้วรอบวิทยาลัยฯ

2549

26

ก่อสร้างถนนภายใน

2549

27

ห้องน้ำ – ห้องส้วม  สวนป่า

2553

2

28

อาคารเอนกประสงค์

2562

1

          ผลการดำเนินงาน

          วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น อาคารทุกหลังมีความมั่นคงปลอดภัยและได้มาตรฐานตามแบบหลักวิศวกรรม งานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมีหน้าที่ในการจัดระบบการดูแลรักษาอาคาร และอุปกรณ์ประจำอาคารรวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยมีคำสั่งประจำปีเพื่อแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้แก่บุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกส่วนของวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ให้สะอาดและสวยงาม รวมถึงการดูแลระบบประปา ระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางด้านพักผ่อน นันทนาการต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และเต็มที่ การปรับปรุงระบบต่าง ๆ การดูดูแลสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

          เอกสารประกอบการพิจารณา

 1.   แผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2561-2563

 2. แผนผังวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น และภาพถ่ายบริเวณต่าง ๆ

 3. คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี (งานอาคารสถานที่)

 4. โครงการงานอาคารสถานที่ ปี 2561-2563

 5. คำสั่งมอบหมายบุคลากรทำหน้าที่ในสถานศึกษา รักษาความปลอดภัย เวร-ยาม ปี 2561-2562

 1. ภาพอาคารและบริเวณต่าง ๆ

3.4.2  อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำอาคาร รอบบริเวณ อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอ

 1. วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบป้องกันอันตรายต่าง ๆ เช่น ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องอินเตอร์เน็ต ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ห้องเรียนแผนกวิชาต่าง ๆ อาคารสัมมนาพร้อมอุปกรณ์ ห้องรับแขก ห้องสำนักงานแผนกวิชา ตู้รับความคิดเห็น เครื่องดับเพลิงประจำอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้องเรียนและห้องสำนักงาน พัดลมระบายอากาศ ระบบควบคุมไฟฟ้าประจำอาคาร

 2. วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ตระหนักในเรื่องของความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมบริเวณวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ให้สะอาดน่าอยู่และสะดวกในการทำกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา โดยได้จัดสถานที่พักผ่อนประจำแต่ละอาคารและที่พักผ่อนลานกลางแจ้ง การจัดภูมิทัศน์ที่สวยงามและร่มรื่นน่าอยู่ รวมถึงถนนภายในวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ที่สะดวกในการจราจร ป้ายบอกสถานที่ต่าง ๆ ที่ชัดเจน มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาด และเพียงพอ มีการจัดบริการน้ำดื่มที่สะอาดแก่นักเรียนนักศึกษาอย่างทั่วถึง ในส่วนของตัวอาคารมีการติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐานประจำอาคารเรียน ตู้ยาสามัญประจำแผนกวิชา และอาคารสำนักงาน

 3. วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จัดระบบรักษาความสะอาดของบริเวณตัวอาคาร โดยมีลูกจ้าง ประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่รับผิดชอบแต่ละบริเวณและอาคารได้อย่างทั่วถึง มีถังขยะ ประจำห้องเรียนและในแต่ละชั้น เพื่อความสะดวกในการทิ้งของนักเรียนนักศึกษา

 4. วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ได้กำหนดนโยบาย 5 ส. โดยฝ่ายบริหารให้มีการทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อใช้ในวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น โดยกำหนดพื้นที่รับผิดชอบให้กับนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งครูและบุคลากร เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา โดยใช้กิจกรรม 5 ส. เพื่อให้บุคลากรตระหนักและประเมิน ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

 5. อุปกรณ์และสิ่งอำนวยการสะดวกประจำอาคารอยู่ในสภาพดีและมีเพียงพอในการดำเนินงานจากการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมอื่น ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ

          ผลการดำเนินงาน

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ทำให้บรรยากาศการเรียนและการสอน การทำกิจกรรมอื่น ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ห้องน้ำ ห้องส้วม ถูกสุขลักษณะไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนบรรยากาศในการเรียนการสอน มีห้องอินเตอร์เน็ตให้นักเรียนนักศึกษาได้ค้นคว้าเพิ่มเติมในชั่วโมงที่ไม่มีการเรียนการสอนบริเวณต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น มีจุดพักผ่อนเพียงพอกับจำนวนนักเรียนนักศึกษา

3.4.3  แผนการจัดระบบซ่อมบำรุงเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

 1. วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น มีการกำหนดความรับผิดชอบการจัดระบบดูแลรักษา ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ซึ่งงานอาคารสถานที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั่วไปของวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น และอาคารรวมทั้งครุภัณฑ์ประจำอาคาร โดยมีเจ้าหน้าที่ รวมทั้งพนักงานรักษาความสะอาดประจำอาคารทุกอาคารและมีกำหนดพื้นที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนของวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

 2. งานอาคารสถานที่มีการตรวจสอบแผนการตรวจสอบซ่อมบำรุงที่ชัดเจนเหมาะ- สมและเป็นปัจจุบัน

 3. ในส่วนของแผนกวิชามีหน้าที่ในการจัดระบบดูแลรักษา ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงในแผนกวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด

 4. เพื่อการดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ การดำเนินการจะเริ่มจากแผนกหัวหน้าและผู้รับผิดชอบบันทึกขออนุญาตดำเนินงานและทางวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จะมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการทันที

   ผลการดำเนินงาน

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ได้จัดระบบดูแลรักษาอาคารสถานที่อย่างเป็นระบบ โดยแต่ละแผนกวิชาและงานอาคารสถานที่ จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ และให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนและทำกิจกรรมต่าง ๆ

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. โครงการงานอาคารสถานที่ ปี 2561-2563

 2. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปี 2561-2563

 3. บันทึกจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2561-2563

3.4.4  ระบบสาธารณูปโภคและระบบการสื่อสารอยู่ในสภาพใช้การได้ดีปลอดภัย และมีระบบป้องกันอันตราย

 1. วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ได้จัดระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม เพื่อให้สะดวกในการดำเนิน การต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า

 2. วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น มีการจัดระบบการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว เช่น มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงด้วยเครือข่ายไร้สาย มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อให้มีการประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

 1. วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ได้มีการจัดระบบความปลอดภัย เช่น เวรยามรักษาการณ์ทั้งกลางวันและกลางคืน

 2. วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จัดอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยครบทุกแผนกวิชา และตู้ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในแผนกวิชา

ผลการดำเนินงาน

 1. วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น มีระบบประปาที่เพียงพอ

 2. วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน และปลอดภัยกับผู้ใช้

 3. วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายเชื่อมโยงภายในวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น อย่างทั่วถึง

 4. วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น มีระบบการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. ภาพประกอบเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค