ขอเชิญรับชมการแพร่ภาพสด การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น (ในรูปแบบการประเมินออนไลน์) ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

ขอเชิญรับชมการแพร่ภาพสด การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น (ในรูปแบบการประเมินออนไลน์)

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

โดยในการประเมินในครั้งนี้ทำการประเมินประเภทชิ้นงานทั้งหมด ๕ ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกล

ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย

ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร

ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน

โดยมีการแพร่ภาพสด ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป