ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ รอบที่ ๒ – ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)- ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔